นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 65
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 46
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 17

รวม 128 คน