นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 51
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 35
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 6
วิจัยหลักสูตรและการสอน 25

รวม 117 คน