นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 50
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 40
การสอนวิทยาศาสตร์ 16
วิจัยหลักสูตรและการสอน 12

รวม 118 คน