นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
วิชาชีพครู 181

รวม 181 คน