นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 17
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 22
ฟิสิกส์ 7

รวม 46 คน