นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 11
การบริหารการศึกษา 22
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 8
วิจัยหลักสูตรและการสอน 9

รวม 50 คน