คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
1.เพศ
2.อายุ
3.ประเภทนักศึกษา
4.ระดับการศึกษา
5.สาขาวิชา
รายการ ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมไหว้ครู
2.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมไหว้ครู
3.ความเหมาะสมของลำดับ ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมไหว้ครู
4.ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมไหว้ครู
5.ความเหมาะสมของเอกสาร และสื่อประกอบการจัดกิจกรรมไหว้ครู
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
1.ความเหมาะสมของสถานที่ และการตกแต่งสถานที่
2.บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด และปลอดภัย
3.สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ มีความเหมาะสมและมีความพร้อม
ด้านคุณภาพการให้บริการ
1.ท่านได้รับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากกิจกรรมไหว้ครู
2.สิ่งที่ท่านได้รับจากกิจกรรมไหว้ครู ตรงตามความคาดหวังของท่าน
3.ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากกิจกรรมไหว้ครู