ระบบกรอกประวัตินักศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
Call us now 042 970 025

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สถานะกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบนนำรายงานตัว

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร 042-970229

ผู้สอบผ่านทั้งหมด คน

บันทึกประวัติแล้ว คน

คงเหลือ คน