นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 378 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 29
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 42
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 10
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 117