ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 384 คน
หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 31
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 42
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 13
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 118

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556 - 2561
ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2556 322
2557 441
2558 380
2559 383
2560 410
2561 384