ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 202 คน
หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 34
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 40
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 125

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556 - 2562
ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2556 322
2557 438
2558 382
2559 382
2560 409
2561 383
2562 202