ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 425 คน
หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 35
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 39
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 168

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2562
ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2557 432
2558 384
2559 382
2560 408
2561 378
2562 425