ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 176 คน
หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 16
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 19
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 120
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 19

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2564
ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2558 384
2559 380
2560 407
2561 377
2562 418
2563 400
2564 176