ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 193 คน
หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 50
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 23
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 118

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2563
ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2557 432
2558 383
2559 381
2560 408
2561 378
2562 420
2563 193