ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 8 คน
หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 8

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2563
ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2557 432
2558 384
2559 382
2560 408
2561 378
2562 424
2563 8