บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2556329
2557466
2558397
2559386
2560424

Contact Details

 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 โทร:(042)970-229
Website: http://grad.snru.ac.th