ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 7 คน
หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 6
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556 - 2562
ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2556 322
2557 441
2558 379
2559 383
2560 410
2561 383
2562 7