ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 403 คน
หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 66
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 30
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 125

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2563
ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2558 384
2559 381
2560 408
2561 377
2562 419
2563 403