ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 401 คน
หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 66
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 29
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 124

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2563
ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2558 384
2559 380
2560 408
2561 377
2562 418
2563 401