รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. รับสมัครแบบออนไลน์ https://gsmis.snru.ac.th/admission หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

24 มกราคม - 12 มีนาคม 2566

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

14 มีนาคม 2566

3. สอบคัดเลือก

17 มีนาคม 2566

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก

21 มีนาคม 2566

5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

24 มีนาคม 2566

6. เปิดภาคการศึกษา 3/2565

1 เมษายน 2566

หมายเหตุ: สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ