... ...

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท, เอก) ประจำปีการศึกษา 3/2566

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. รับสมัครแบบออนไลน์ https://gsmis.snru.ac.th/admission หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

7 มีนาคม 2567 - 10 เมษายน 2567
(ภาคพิเศษ)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

11 เมษายน 2567
(ภาคพิเศษ)

3. สอบคัดเลือก

17 เมษายน 2567
(ภาคพิเศษ)

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก

18 เมษายน 2567
(ภาคพิเศษ)

5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและปฐมนิเทศ

19 เมษายน 2567
(ภาคพิเศษ)

6. เปิดภาคการศึกษา 3/2566

20 เมษายน 2567
(ภาคพิเศษ)

หมายเหตุ: สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ