... ...

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท, เอก) ประจำปีการศึกษา 2/2566

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. รับสมัครแบบออนไลน์ https://gsmis.snru.ac.th/admission หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

22 สิงหาคม 2566 - 9 ตุลาคม 2566
(ภาคปกติ)


22 สิงหาคม 2566 - 12 พฤศจิกายน 2566
(ภาคพิเศษ)


26 สิงหาคม 2566 - 10 ตุลาคม 2566
(ป.บัณฑิต กรอกใบสมัครออนไลน์)


7 ตุลาคม 2566 - 10 ตุลาคม 2566
(ป.บัณฑิต ยืนใบสมัคร, ชำระเงินค่าสมัคร)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

12 ตุลาคม 2566
(ภาคปกติ)


17 พฤศจิกายน 2566
(ภาคพิเศษ)


17 ตุลาคม 2566
(ป.บัณฑิต)

3. สอบคัดเลือก

17 ตุลาคม 2566
(ภาคปกติ)


21 พฤศจิกายน 2566
(ภาคพิเศษ)


20 ตุลาคม 2566
(ป.บัณฑิต)

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก

20 ตุลาคม 2566
(ภาคปกติ)


24 พฤศจิกายน 2566
(ภาคพิเศษ)


25 ตุลาคม 2566
(ป.บัณฑิต)

5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและปฐมนิเทศ

25 ตุลาคม 2566
(ภาคปกติ)


28 พฤศจิกายน 2566
(ภาคพิเศษ)


27 ตุลาคม 2566
(ป.บัณฑิต)

6. เปิดภาคการศึกษา 2/2566

30 ตุลาคม 2566
(ภาคปกติ)


2 ธันวาคม 2566
(ภาคพิเศษ)


4 พฤศจิกายน 2566
(ป.บัณฑิต)

หมายเหตุ: สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ