...

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. รับสมัครแบบออนไลน์ https://gsmis.snru.ac.th/admission หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

8 เมษายน 2566 - 14 พฤษภาคม 2566
(ภาคปกติ)


8 เมษายน 2566 - 3 กรกฎาคม 2566
(ภาคพิเศษ)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

16 พฤษภาคม 2566
(ภาคปกติ)


7 กรกฎาคม 2566
(ภาคพิเศษ)

3. สอบคัดเลือก

19 พฤษภาคม 2566
(ภาคปกติ)


14 กรกฎาคม 2566
(ภาคพิเศษ)

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก

23 พฤษภาคม 2566
(ภาคปกติ)


18 กรกฎาคม 2566
(ภาคพิเศษ)

5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

26 พฤษภาคม 2566
(ภาคปกติ)


21 กรกฎาคม 2566
(ภาคพิเศษ)

6. เปิดภาคการศึกษา 1/2566

6 มิถุนายน 2566
(ภาคปกติ)


5 สิงหาคม 2566
(ภาคพิเศษ)

หมายเหตุ: สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ