นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 35
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 28
การสอนวิทยาศาสตร์ 12
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 50

รวม 125 คน