นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
วิชาชีพครู 179

รวม 179 คน