นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
ฟิสิกส์ 2
วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี 9

รวม 11 คน