นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
รัฐประศาสนศาสตร์ 40

รวม 40 คน