นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 7
ฟิสิกส์ 1
วิจัยหลักสูตรและการสอน 7

รวม 15 คน