นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 2
การบริหารการศึกษา 12
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 6
ฟิสิกส์ 2
วิจัยหลักสูตรและการสอน 7

รวม 29 คน