นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 11
การบริหารการศึกษา 22
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 13
ฟิสิกส์ 1
วิจัยหลักสูตรและการสอน 19

รวม 69 คน