• วิธีการสมัคร
  1. สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission -> คลิกเมนูสมัครออนไลน์ -> กรอกข้อมูลการสมัคร -> พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน จากระบบ -> ชำระเงินค่าสมัครโดยโอนเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (กรณีที่ชำระโดยการโอนเข้าธนาคารผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบรับสมัครด้วย) หรือ ชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเองที่งานคลัง ชั้น 1 อาคาร 10
  Go Top

 • เอกสารการสมัครที่ใช้สมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศต้องมีหลักฐานแสดงการรับรองสถาบันหรือปริญญาที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ.)
  3. สำเนาใบรับรองคะแนนเฉลี่ยที่ได้ (Transcript) ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทอย่างละเอียด โดยระบุคะแนนหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้ จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนหลักสูตรต่าเนื่องต้องแนบใบรับรองคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าอนุญริญญามาด้วย จำนวน 1 ฉบับ)
  4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
  5. ใบรับรองประสบการณ์การทำงานตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองประสบการณ์การทำงานที่นี่)
  6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ อย่างละ 1 ฉบับ
  7. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่รับสมัคร (สำหรับผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
  Go Top

 • หลักฐานการสมัครเรียนต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันรายงานตัว โดยส่งหลักฐานการสมัครเรียนได้ 3 ช่องทาง ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 16.30 น. (สมัครภาคปกติ) และ 11 กรกฏาคม 2564 (ภาคพิเศษ) ก่อนเวลา 16.30 น. ดังนี้
  1. ส่งด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  2. ส่งผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://gsmis.snru.ac.th/admission
  3. ส่งผ่านไปรษณีย์ มาที่
   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
   (สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา)
  Go Top

 • การชำระค่าสมัคร
  • ชำระค่าสมัคร จำนวน 200 บาท (ภาคปกติ) และ จำนวน 300 บาท (ภาคพิเศษ) ชำระเงินโดยวิธีการโอนเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชื่อบัญชี : เงินรับฝากอื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่บัญชี : 421-1-17857-8 หรือที่งานคลัง ชั้น 1 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 (ภาคปกติ) และถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2564 (ภาคพิเศษ) (โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเข้าธนาคารเอง)
  • การสมัครเข้าศึกษาจะถือว่าดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครกรอกรายละเอียดส่งหลักฐานเอกสารในการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินที่ระบบรับสมัครแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://gsmis.snru.ac.th/admission
  Go Top

 • ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
  1. คลิกที่เมนูกรอกใบสมัครออนไลน์
   กรอกใบสมัครออนไลน์
  2. กรอกรายละเอียดของตัวท่านเอง -> บันทึกใบสมัคร
   กรอกรายละเอียดของตัวท่านเอง
  3. ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร แล้วคลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการสมัคร" หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ
   พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน และพิมพ์ใบสมัคร
  4. ระบบจะแจ้งว่า สมัครเรียนสำเร็จ และให้คลิกปุ่ม OK
   สมัครเรียนสำเร็จ
  5. คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน" เพื่อนำไปชำระค่าสมัคร และ คลิกปุ่ม "พิมพ์ใบสมัคร" เพื่อนำมาแนบหลักฐานการสมัคร
   คลิกปุ่มเพ่อปริ้น
  6. คลิกที่ปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ เพื่อปริ้นใบแจ้งยอดการชำระเงิน
   ปริ้นใบแจ้งยอดการชำระค่าสมัคร
  7. คลิกที่ปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ เพื่อปริ้นใบสมัครสอบคัดเลือก
   ปริ้นใบแจ้งยอดการชำระค่าสมัคร
  Go Top

 • การแจ้งการโอนเงิน (กรณีที่ผู้สมัครชำระค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงิน)
  1. คลิกที่เมนูผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
   เมนูผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
  2. กรอกรหัสผู้สมัครและรหัสบัตรประชาชน และคลิกที่ปุ่ม Login
   Login ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
  3. คลิกเมนูส่งหลักฐานการชำระเงิน
   เมนูส่งหลักฐานการโอนเงิน
  4. เลือกไฟล์หลักฐานการโอนเงิน และคลิกที่ปุ่ม Upload
   เมนูส่งหลักฐานการโอนเงิน
  Go Top

  • การแนบหลักฐานประกอบการสมัคร
   1. คลิกที่เมนูผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
   2. กรอกรหัสผู้สมัครและรหัสบัตรประชาชน และคลิกที่ปุ่ม Login
   3. คลิกเมนูส่งหลักฐานประกอบสมัคร
   4. แนบหลักฐานให้ครบ
   5. เมื่อแนบหลักฐานครบแล้วให้คลิกปุ่มส่งหลักฐาน
   6. ปรากฏรายละเอียดการส่งหลักฐาน
   Go Top