• วิธีการสมัคร
  1. สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission -> คลิกเมนูสมัครออนไลน์ -> กรอกข้อมูลการสมัคร -> พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน จากระบบ -> ชำระเงินค่าสมัครโดยโอนเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (กรณีที่ชำระโดยการโอนเข้าธนาคารผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบรับสมัครด้วย)
  Go Top

 • เอกสารการสมัครที่ใช้สมัคร
  1. ตามประกาศ
  Go Top

 • ตามประกาศ
 • Go Top

 • ตามประกาศ
Go Top
 • ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
  1. คลิกที่เมนูกรอกใบสมัครออนไลน์
   กรอกใบสมัครออนไลน์
  2. กรอกรายละเอียดของตัวท่านเอง -> บันทึกใบสมัคร
   กรอกรายละเอียดของตัวท่านเอง
  3. ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร แล้วคลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการสมัคร" หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ
   พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน และพิมพ์ใบสมัคร
  4. ระบบจะแจ้งว่า สมัครเรียนสำเร็จ และให้คลิกปุ่ม OK
   สมัครเรียนสำเร็จ
  5. คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน" เพื่อนำไปชำระค่าสมัคร และ คลิกปุ่ม "พิมพ์ใบสมัคร" เพื่อนำมาแนบหลักฐานการสมัคร
   คลิกปุ่มเพ่อปริ้น
  6. คลิกที่ปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ เพื่อปริ้นใบแจ้งยอดการชำระเงิน
   ปริ้นใบแจ้งยอดการชำระค่าสมัคร
  7. คลิกที่ปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ เพื่อปริ้นใบสมัครสอบคัดเลือก
   ปริ้นใบแจ้งยอดการชำระค่าสมัคร
  Go Top

 • การแจ้งการโอนเงิน (กรณีที่ผู้สมัครชำระค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงิน)
  1. คลิกที่เมนูผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
   เมนูผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
  2. กรอกรหัสผู้สมัครและรหัสบัตรประชาชน และคลิกที่ปุ่ม Login
   Login ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
  3. คลิกเมนูส่งหลักฐานการชำระเงิน
   เมนูส่งหลักฐานการโอนเงิน
  4. เลือกไฟล์หลักฐานการโอนเงิน และคลิกที่ปุ่ม Upload
   เมนูส่งหลักฐานการโอนเงิน
  Go Top

  • การแนบหลักฐานประกอบการสมัคร
   1. คลิกที่เมนูผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
   2. กรอกรหัสผู้สมัครและรหัสบัตรประชาชน และคลิกที่ปุ่ม Login
   3. คลิกเมนูส่งหลักฐานประกอบสมัคร
   4. แนบหลักฐานให้ครบ
   5. เมื่อแนบหลักฐานครบแล้วให้คลิกปุ่มส่งหลักฐาน
   6. ปรากฏรายละเอียดการส่งหลักฐาน
   Go Top