รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2563 ถึง 29 พฤศจิกายน 2563
จำนวผู้สมัคร 4 คน
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) ระดับการศึกษา ชำระค่าสมัคร ส่งหลักฐานการสมัคร
631940453 นายปัญญา กองแก้ว การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
631940452 ร้อยตรีอนุวัฒน์ เทศน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
631950011 นางสาวอังสนา สุพร วิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) ป.เอก ภาคปกติ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
631940451 นางสาวอภิสรา เวียงคำ วิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง