รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู 2564

เปิดรับสมัคร 21 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
จำนวนผู้สมัคร 25 คน
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) ระดับการศึกษา ชำระค่าสมัคร ส่งหลักฐานการสมัคร
641940595 นายกิตติศักดิ์ ภูตะลุน การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ศศ.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว รอตรวจสอบ
641940594 นางสาวพัชรินทร์ พรหมบุรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว ยังไม่ส่ง
641940593 นางสาวพัชรินทร์ พรหมบุรมย์ การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
641940592 นางสาวปราณี แสนต่างนา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว รอตรวจสอบ
641940591 นางสาวเกษร ว่องไว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
641940590 นายวรโชติ เครือโชติ การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว ยังไม่ส่ง
641940589 นางสาวเกษร ว่องไว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว ยังไม่ส่ง
641940588 นายธีระศักดิ์ พละแสน การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
641960048 นายอนิรุจ อินทร์เกษา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปร.ด.) ป.เอก ภาคพิเศษ ชำระแล้ว รอตรวจสอบ
641940587 นางสาวปวันรัตน์ วิสามารถ การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
641940586 นางสาวปรียานุช เกตุบำรุง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว ยังไม่ส่ง
641940585 นางสาวศิริประภัสร์ พรมกาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
641940584 นายนราธิป เปรมศรี การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว รอตรวจสอบ
641940582 นางสาวพณารัตน์ กัณสินธุ์ การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
641940583 นางสาวพณารัตน์ กัณสินธุ์ การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
641940581 นางสาวเพ็ญผกา ละดาพงษ์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ศศ.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว รอตรวจสอบ
641940580 นายอังชลี คนเพียร การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว รอตรวจสอบ
641940578 นายเศรษฐพงค์ เชื้อวงพรม การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว ยังไม่ส่ง
641960047 นางสาวชญาน์ทิพย์ ภัทรณัฐนันท์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) ป.เอก ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
641940577 นางสาวพรรธน์ฐมนต์ ชื่นใจ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ศศ.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว ยังไม่ส่ง
641940576 นายณัฐดนัย เศียรทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว รอตรวจสอบ
641940575 นางสาวจารุมน รติพรเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว รอตรวจสอบ
641940574 นางพิเชษฐ วรเชษฐ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ศศ.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ยังไม่ชำระ ยังไม่ส่ง
641940573 นายจิรภาส หลอดเงิน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ ชำระแล้ว รอตรวจสอบ
641940571 นายเศรษฐพงค์ เชื้อวงพรม การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู) (ค.ม.) ป.โท ภาคพิเศษ รอตรวจสอบ ยังไม่ส่ง