หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับ รหัสหลักสูตร สาขาวิชา จำนวนที่รับ
ภาคพิเศษ (คน) ภาคปกติ (คน)
ปริญญาเอก (ค.ด.) 25481751109007 การบริหารการศึกษา 15 5
ปริญญาเอก (ปร.ด.) 25521751108157 การบริหารและพัฒนาการศึกษา 15 5
25551751105236 *ฟิสิกส์
- แผนแบบ 1.1 3 1
- แผนแบบ 1.2 - 1
- แผนแบบ 2.1 2 2
- แผนแบบ 2.2 - 1
รวมระดับปริญญาเอก 35 15
ปริญญาโท (ค.ม.) 25411751100764 การบริหารการศึกษา 40 -
25511751109642 วิจัยหลักสูตรและการสอน 20 -
25551751105596 การบริหารและพัฒนาการศึกษา 40 -
25551751105282 การสอนวิทยาศาสตร์
- แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 5 -
- แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (แผนวิชาชีพครู) 25 -
ปริญญาโท (รป.ม.) 25491751110865 รัฐประศาสนศาสตร์ 40 -
ปริญญาโท (วท.ม.) 25521751102454 **ฟิสิกส์
- แผน ก แบบ ก 1 1 1
- แผน ก แบบ ก 2 1 1
- แผน ข 3 3
รวมระดับปริญญาโท 175 5
รวมระดับปริญญาโทและเอก 210 20