หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับ รหัสหลักสูตร สาขาวิชา จำนวนที่รับ
ภาคพิเศษ (คน) ภาคปกติ (คน)
ปริญญาเอก
(ปร.ด.)
25481751109007 การบริหารการศึกษา 15 -
25521751102443 วิจัยหลักสูตรและการสอน 10 10
25551751105236 ฟิสิกส์ 5 5
ปริญญาโท
(ค.ม.)
25571751109642 วิจัยหลักสูตรและการสอน 35 -
25551751105282 การสอนวิทยาศาสตร์
- แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 15 -
- แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (แผนวิชาชีพครู) 15 -
ปริญญาโท
(รป.ม.)
25491751110865 รัฐประศาสนศาสตร์ 40 -
ปริญญาโท
(วท.ม.)
25521751102454 ฟิสิกส์ 5 5
รวม 140 20