หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับ รหัสหลักสูตร สาขาวิชา จำนวนที่รับ
ภาคพิเศษ (คน) ภาคปกติ (คน)
ปริญญาเอก
(ปร.ด.)
25521751108157 การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2 -
25551751105236 *ฟิสิกส์
- แผนแบบ 1.1
- แผนแบบ 1.2
- แผนแบบ 2.1
- แผนแบบ 2.2

1
1
1
1

3
-
2
-
25531751104345 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 10 -
รวมระดับปริญญาเอก 16 5
ปริญญาโท
(ค.ม.)
25551751105282 การสอนวิทยาศาสตร์
- แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษา (แผนวิชาชีพครู)

1

-
ปริญญาโท
(รป.ม.)
25491751110865 รัฐประศาสนศาสตร์ 21 -
ปริญญาโท
(ศศ.ม.)
XXXXXXXXXXXXXXX การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 30 -
ปริญญาโท
(วท.ม.)
25521751102454 **ฟิสิกส์
- แผน ก แบบ ก1
- แผน ก แบบ ก2
- แผน ข

1
1
2

1
1
2
รวมระดับปริญญาโท 56 4
รวมทั้งระดับปริญญาโทและเอก 72 9