หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (รอบขยาย รับสมัคร 26 ส.ค. - 14 ก.ย. 62) ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับ รหัสหลักสูตร สาขาวิชา จำนวนที่รับ
ภาคพิเศษ (คน)
ปริญญาเอก
(ปร.ด.)
25481751109007 การบริหารการศึกษา 15
25521751108157 การบริหารและพัฒนาการศึกษา 15
25531757144345 การบริหารการพัฒนา 15
25551751105236 ฟิสิกส์ 10
ปริญญาโท
(ค.ม.)
25571751109642 การวิจัยหลักสูตรและการสอน 40
25551751105596 การบริหารและพัฒนาการศึกษา 40
25551751105282 การสอนวิทยาศาสตร์
- แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 15
- แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (แผนวิชาชีพครู) 15
ปริญญาโท
(รป.ม.)
25491751110865 รัฐประศาสนศาสตร์ 40
ปริญญาโท
(วท.ม.)
25521751102454 ฟิสิกส์ 10
25531751104334 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 20
รวม 235