ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารสำหรับครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Model for Developing Administrative Leadership for Teachers Acting as Deputy Directors of Small Secondary Schools in the Northeast
ผู้จัดทำ
เรณู ภู่อ่อน รหัส 59620248101 ระดับ ป.เอก ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง 2) สร้างและพัฒนารูปแบบ และ 3) หาความก้าวหน้าของภาวะผู้นำทางการบริหารจากการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำ โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการและครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 169 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 338 คน ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบ และยืนยันรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่ 3 ทดลองใช้ ประเมินผล และพัฒนารูปแบบ โดยครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน 6 โรงเรียน รวม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า แบบประเมินภาวะผู้นำทางการบริหารสำหรับครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละความก้าวหน้า

ผลการวิจัย พบว่า 

1. องค์ประกอบภาวะผู้นำทางการบริหาร ประกอบด้วย  3 องค์ประกอบหลัก   13 องค์ประกอบรอง และ 79 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบรอง และ 22 ตัวบ่งชี้  2) การสร้างทีมงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบรอง 20 ตัวบ่งชี้ และ  3) การสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบรอง 32 ตัวบ่งชี้ 

2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหาร ประกอบด้วย 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการพัฒนา  5) สื่อ/อุปกรณ์ และ 6) การวัดและประเมินผล

3. ความก้าวหน้าของภาวะผู้นำทางการบริหาร มีค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 26.38
 

Abstract

The purposes of this research were to 1) examine the main and sub- components of administrative leadership, 2) create and develop a model, and 3) identify the progress of administrative leadership practices through the developed model. This research and development approach (R&D) was performed in three phases: Phase I: Investigation of the components of administrative leadership through document analysis, and survey research. The sample group consisted of school directors and teachers acting as deputy directors from 169 small-sized secondary schools in the Northeast, yielding a total of 338 participants. Phase II: Model Construction and Confirmation through experts’ reviews. Phase III: Model Implementation and Evaluation with 30 teachers acting as deputy directors from six small-sized secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom. The research instruments for data collection consisted of a set of rating-scale questionnaires and an assessment form on administrative leadership for teachers acting as deputy directors of small-sized secondary schools. Statistics for data analysis were mean, percentage, standard deviation, and percentage of progress.

The findings were as follows:

1. The components of administrative leadership consisted of three main components, 13 sub-components, and 79 indicators as follows: 1) Vision with three sub-components and 22 indicators, 2) Team building with three sub-components and 20 Indicators, and 3) Motivation with six sub-components and 32 indicators.

2. The model for developing administrative leadership included six components: 1) principles, 2) objectives, 3) contents, 4) development processes, 5) media/equipment, and 6) measurement and evaluation.

3. The administrative leadership practices reached the percentage of progress of 26.38.
 

คำสำคัญ
รูปแบบการพัฒนา ภาวะผู้นำทางการบริหาร
Keywords
Development Model, Administrative Leadership
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 13,096.95 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
23 กุมภาพันธ์ 2566 - 13:38:59
View 70 ครั้ง


^