ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Academic Leadership of School Administrators Affecting the Effectiveness of Learning Management in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย อรรถพล ประเสริฐสังข์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ , ดร.ประภัสร สุภาสอน [ 15 ครั้ง]
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Leadership of Administrators Affecting Teacher Performance in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย กนกวรรณ ปาระคะ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม , ดร. ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ [ 7 ครั้ง]
ความต้องการจำเป็นและแนวทางพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
Needs and Guidelines for Developing Administration Based on Good Governance Principles in Schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4
โดย นิรุติ ไมตรี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร. เยาวลักษณ์ สุตะโคตร , ดร. ปัทมา จันทพันธ์ [ 10 ครั้ง]
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of Academic Administration in Secondary Schools under the Secondary Educational Service Area Office Bueng Kan
โดย พิมพิลาลัย รักษ์โคตร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สายันต์ บุญใบ , ดร. เพ็ญผกา ปัญจนะ [ 9 ครั้ง]
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Administration Based on Good Governance Principles of Administrators Affecting Personnel Administration in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
โดย เพลงไพลิน สินธนันชัย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 7 ครั้ง]
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
Innovative Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of the Subdistrict School Administration Quality under Primary Educational Service Area Office in Sakon Nakhon Province
โดย อภิชาติ มุงธิสาร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ , ดร.บดินทร์ นารถโคษา [ 7 ครั้ง]
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
Needs Assessment on Authentic Leadership Development of School Administrators under Nongkhai Primary Educational Service Area Office 2
โดย วิทยา นาศฤงคาร, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 7 ครั้ง]
การศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
A Study of the Relationship between Strategic Leadership of School Administrators and Effectiveness of Small-Sized Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย วุฒิชัย พวงพิลา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข , รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ [ 6 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ LT ร่วมกับผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Development of Learning Activities for Enhancing Creative Writing Ability Using Learning Together with Graphic Organizers for Mathayomsuksa 3 Students
โดย ปุณยนุช วงศ์สีดา, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ , รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 6 ครั้ง]
ปัจจัยคัดสรรทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Selected Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Personnel Administration in Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย ดาราพร ใจเที่ยง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ , ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 7 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 316

เมื่อวานนี้: 1,020

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,025,645

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^