ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of Mathematics Learning Management Based on Flipped Classroom Approach on the Fraction Learning Unit for Prathomsuksa 3 Students
ผู้จัดทำ
จิรยา เบ้าหล่อเพชร รหัส 60421249134 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา วิจัยหลักสูตรและการสอน
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย , ดร.พจมาน ชำนาญกิจ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบไม่อิสระกัน (Dependent Samples t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า

1. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.36/78.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.28, S.D. = 0.40)
 

Abstract

The purposes of this research were to 1) develop the mathematics learning management based on flipped classroom approach on the Fraction learning unit for Prathomsuksa 3 students to meet the efficiency of 75/75, 2) compare the student achievement before and after the intervention, and 3) examine the students’ satisfaction with the developed mathematics learning management. The sample, obtained through purposive sampling, consisted of 17 Prathomsuksa 3 students in the second semester of the academic year 2021 at Ban Tonpeong school under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2. The research instruments consisted of 12 lesson plans, a learning achievement test, and a set of questionnaires assessing students’ satisfaction. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Dependent Samples t-test. 

The findings were as follows:

1. The mathematics learning management based on flipped classroom approach on the Fraction learning unit for Prathomsuksa 3 students achieved an efficiency of 77.36/78.63, which was higher than the defined criteria of 75/75.

2. The student learning achievement after the intervention was higher than that before the intervention at the .01 level of significance.

3. The students’ satisfaction with the developed mathematics learning management after the intervention was at a high level ( x = 4.28, S.D. = 0.40). 
 

คำสำคัญ
ห้องเรียนกลับด้าน คณิตศาสตร์ เศษส่วน
Keywords
Flipped Classroom, Mathematics, Fraction
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 5,225.40 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
1 มีนาคม 2566 - 10:05:13
View 157 ครั้ง


^