ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Ethical Leadership and Public Participation Affecting Effectiveness of Operations in Preventing Corruption at the Village Level in Ban Muang District Sakon Nakhon Province
ผู้จัดทำ
อิงสราญ ศรีม่วง รหัส 61426423112 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง , รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน และประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวน 398 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.97) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.85) และประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.85)

2. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมทุกตัวแปรย่อยสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วงได้ร้อยละ 35.50 โดยด้านการแบ่งปันอำนาจ มีค่าเบต้า=.289 ด้านการดูแลผู้อื่น มีค่าเบต้า=.212 และด้านความยุติธรรม มีค่าเบต้า=.116 สำหรับตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง ได้ร้อยละ 37.00 โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีค่าเบต้า=.365 และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเบต้า=.228
 

Abstract

The purposes of this study included the following: 1) study the ethical leadership level of village leaders. public participation and the effectiveness of preventing corruption at the village level of the people of Ban Muang District Sakon Nakhon Province 2) to study the influence of ethical leadership of village leaders. public participation Affecting the effectiveness of preventing corruption at the village level of the people of Ban Muang District. Sakon Nakhon The sample group was People in Ban Muang District Sakon Nakhon Province, a total of 398 people were used by landscape sampling method. by using questionnaires as a tool to collect data and the statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. and multiple regression analysis

The study revealed these results:

1. Ethical Leadership of Village Leaders Overall, it was at a high level ( x=3.97) people's participation in preventing corruption at the village level of the people. Overall, it was at a high level (x =3.85) and the effectiveness of preventing corruption at the village level of the people. Overall, it was at a high level (x =3.85).

2. Ethical Leadership All subvariables can jointly predict levels.The effectiveness of preventing corruption at the village level of the people of Ban Muang District. Sakon Nakhon Province at 35.50%, in terms of power sharing, beta = .289, caring for others, beta = .212, and justice has a beta value of = .116. For the public participation variables, they could jointly predict the village level of anti-corruption effectiveness of the people of Ban Muang District. Sakon Nakhon Province was 37.00 percent by participating in the operation. with beta value=.365 and participation in the assessment with beta = .228.
 

คำสำคัญ
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม, การมีส่วนร่วมของประชาชน, ประสิทธิผล, การป้องกันการทุจริต
Keywords
Ethical leadership, Public participation, Effectiveness, Corruption prevention
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 4,068.10 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
13 มีนาคม 2566 - 10:23:59
View 22 ครั้ง


^