ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
Influences of Service Quality and Service Recipients’ Satisfaction Affecting the Trust in the Office of Mukdahan Civil Rights Protection, Legal Aid, and Legal Execution
ผู้จัดทำ
ศิริญา เมืองโคตร รหัส 61426423116 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง , รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความเชื่อถือไว้วางใจสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ผู้มาติดต่อขอใช้บริการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 330 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล IOC ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.363-0.826 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .983 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านการตอบสนองผู้รับบริการ (β=474) ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ (β=349) ด้านความน่าเชื่อถือ (β=320) และด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (β=111) สามารถร่วมกันพยากรณ์ความเชื่อถือไว้วางใจสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารได้ร้อยละ 83.50 (R2adj= .835) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3) องค์ประกอบของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา  (β=574) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (β=364) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค (β=197) และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ (β=069) สามารถร่วมกันพยากรณ์ความเชื่อถือไว้วางใจสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารได้ร้อยละ 81.00 (R2adj=.810) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

The purposes of this study included the following: 1) To study the level of service quality, service recipients’ satisfaction and trust in the Office of Mukdahan Civil Rights Protection, Legal Aid, and Legal Execution, 2) To investigate the influences of service quality on trust in the Office of Mukdahan Civil Rights Protection, Legal Aid, and Legal Execution, 3) To examine the influences of service recipients’ satisfaction on trust in the Office of Mukdahan Civil Rights Protection, Legal Aid, and Legal Execution. Using simple random sampling technique, 330 people who came to receive the services from the Office of Mukdahan Civil Rights Protection, Legal Aid, and Legal Execution were employed as the samples of the study. The tool used for data collection was a questionnaire with 0.80-1.00 IOC, 0.363-0.826 discrimination power, and .985 reliability. The statistics adopted for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis. The study revealed these results: 1) The service quality, service recipients’ satisfaction, and trust in the Office of Mukdahan Civil Rights Protection, Legal Aid, and Legal Execution, as a whole, were at the high level, 2) Regarding the elements of the service quality, these aspects could be used altogether to correctly predict the trust in the Office of Mukdahan Civil Rights Protection, Legal Aid, and Legal Execution 83.50% (R2adj= .835) at .05 statistical level of significance: responses to the service recipients (β=474), understanding and knowing of the service recipients (β=349), credibility (β=320), and creating confidence in the service recipients (β=111), 3) As for the elements of the service recipients’ satisfaction, these aspects could be used altogether to correctly predict the trust in the Office of Mukdahan Civil Rights Protection, Legal Aid, and Legal Execution 81.00% (R2adj= .810) at .05 statistical level of significance: immediate service (β=574), consistent service (β=364), equal/non-discrimination service (β=364), and adequate service (β=069).

คำสำคัญ
คุณภาพการให้บริการ, ความพึงพอใจ, ความเชื่อถือไว้วางใจ
Keywords
Service Quality, Satisfaction, Trust
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 5,230.35 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
10 มีนาคม 2566 - 15:12:08
View 33 ครั้ง


^