ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
Strategic Leadership of the Police Officers in Mukdahan Provincial Police Division
ผู้จัดทำ
สุทธิโชติ สมควรดี รหัส 61426423118 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2563
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล ,รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 286 นาย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.09) เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า มีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม (x =4.38) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (x =4.09) ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ (x =4.09) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (x =4.06) ด้านการให้ความสำคัญของสมรรถนะองค์กร (x =4.01) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (x =3.88) ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับชั้นยศ ฝ่ายการปฏิบัติงาน สถานีตำรวจภูธรที่สังกัด และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน

3. แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ผู้บริหารของสถานีตำรวจ ควรที่จะส่งเสริม และพัฒนา ข้าราชการตำรวจ ให้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานีตำรวจ รับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ของสถานีตำรวจ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสถานีตำรวจ  ควรจัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน และควรปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานโดยยึดถือและยอมรับวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นที่ตั้ง
 

Abstract

The purposes of this research included the following: 1) to investigate the level of strategic leadership of the police officers in Mukdahan Provincial Police Division, 2) to compare the opinions on the strategic leadership of the police officers in Mukdahan Provincial Police Division on the basis of their personal traits, and 3) to examine guidelines for developing the strategic leadership of the police officers in Mukdahan Provincial Police Division. The samples consisted of 286 police officers in Mukdahan Provincial Police Division. The instrument used for data collection was a questionnaire and statistics employed for data analysis comprised frequency, percentage, mean, standard deviation, t – test, and One – way ANOVA.    

The research revealed these results:

1. The overall strategic leadership of the police officers in Mukdahan Provincial Police Division was at the high level (x =4.09). When considering each aspect, it was found that the strategic leadership was at the high level in all aspects. Of these aspects, the ethical behavior obtained the highest mean (x =4.38). The development of human resources and the originality and creativeness gained the second highest mean (x =4.09). In the meantime, the promotion of the organizational culture (x =4.06), giving priority to the organizational competency (x =4.01) and possessing the joint vision (x =3.88) contained the receding means, respectively.  

2. Comparing the opinions on the strategic leadership of the police officers in Mukdahan Provincial Police Division on the basis of their genders, ages, educational backgrounds, years/periods of being the police officers, ranks, departments of operations, and monthly incomes, it was found that the opinions of the police officers on the strategic leadership of the police officers in Mukdahan Provincial Police Office, as a whole, were not different.

3. Some guidelines were obtained for the development of strategic leadership of the police officers in the Mukdahan Provincial Police Division. The police station chiefs/administrators should provide and promote the opportunities for establishing, recognizing and conceiving the visions of the stations for all police so that these police can perform their jobs in compliance with the visions of the stations. Training courses and seminars should be carried out to give knowledge about leadership development as well as to increase the efficiency and work performance of the police officers in Mukdahan Provincial Police Office. The acceptance of and the abidance with the organizational culture should be instilled in the police officers.
 

คำสำคัญ
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์, ข้าราชการตำรวจ
Keywords
Strategic leadership, police officers
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 6,807.53 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
2 กันยายน 2564 - 14:24:49
View 350 ครั้ง


^