ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จ ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Instructional Leadership of School Administrators Affecting Success of Internal Quality Assurance in Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
ผู้จัดทำ
ข้าวทิพย์ ทีสุกะ รหัส 62421229111 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ปี พ.ศ.
2564
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ดร.ชรินดา พิมพบุตร
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์หาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 348 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 93 คน และครูผู้สอน 255 คน โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan และใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนก 0.333-0.930 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .980 และแบบสอบถามผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนก 0.457-0.939  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .985 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนิด Independent Samples  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน

3. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในตำแหน่งที่ต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

4. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.871) 

5. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนานักเรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 77.50  และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.21886 

6. แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน คือ ผู้บริหารและครูผู้สอน ควรวางแผน ในการนิเทศร่วมกันและมีการสรุปผลการนิเทศ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ด้านการพัฒนาผู้เรียน คือ ทุกฝ่ายวางแผนร่วมกันพัฒนาผู้เรียน และมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ชัดเจน  เพื่อปรับปรุงการสอนของครูอย่างต่อเนื่องและด้านการสร้างบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารควรส่งเสริมบรรยากาศทางการเรียนรู้ที่ดี
 

Abstract

The purposes of this research were to examine, compare, determine the relationship, identify the predictive power, and establish the guidelines for developing school administrators’ instructional leadership affecting the success of internal quality assurance in schools under Nakhon Phanom Primary Education Service Area Office 2. The sample group, obtained through multi-stage random sampling, consisted of 93 school administrators, and 255 teachers under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 in the academic year 2019, yielding a total of 348 participants. The Krejcie and Morgan table was applied for determining sample size. The tools for data collection were two sets of five-point scale questionnaires, comprising a set of questionnaires on instructional leadership of school administrators with the discriminative power values ranging from 0.333 to 0.930 and a reliability of 0.980, and a set of questionnaires on the success of internal school quality assurance with the discriminative power values ranging from 0.457 to 0.939 and a reliability of .985. Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for Independent Samples, One-Way ANOVA, Pearson’s Product Moment Correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis.

The findings were as follows: 

1. The instructional leadership of school administrators and the success of internal quality assurance as perceived by participants as a whole were at a high level.

2. The instructional leadership of school administrators and the success of internal quality assurance as perceived by participants, classified by positions, as a whole and in each aspect were different at the .01 level of significance. School administrators reported opinions more than teachers.

3. The instructional leadership of school administrators and the success of internal quality assurance as perceived by participants, classified by school sizes, and different levels of position experience, as a whole and in each aspect were not different.

4. The instructional leadership of school administrators and the success of internal quality assurance had a positive relationship at a high level (r = 0.871) with the .01 level of significance.

5. The four aspects of school administrators’ instructional leadership consisted of supervision, monitoring, follow-up, and evaluation of teaching and learning; student development; curriculum and teaching and learning management; and conducive learning environment, with the predictive power of 77.50 percent and the standard error of prediction at ±.21886.

6. Guidelines for developing school administrators’ instructional leadership affecting the success of internal quality assurance in schools were listed in the following aspects: In terms of supervision, follow-up, monitoring and evaluation of teaching and learning, school administrators and teachers should create collaborative supervision plans and a summary for further revision. In terms of student development, all of the school divisions should plan together with regard to student development and establish clear operational plans. In terms of curriculum and teaching and learning management, school administrators should provide effective guidance, and suggestions for improving teachers’ instruction continuously, and in terms of conducive learning environment, school administrators should support good learning environment
 

คำสำคัญ
ภาวะผู้นำทางวิชาการ, ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
Keywords
Instructional Leadership, School Internal Quality Assurance
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 4,952.27 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
9 สิงหาคม 2564 - 23:14:27
View 120 ครั้ง


^