ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8
Influences of Personal Factors and Quality of Work Life Affecting the Organizational Commitment of the Personnel in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8
ผู้จัดทำ
รัฐพงษ์ พรมหากุล รหัส 62426423111 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2564
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง ,รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8   2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 3) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ จำนวน 218 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =3.71) ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.09)

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคล  ด้านอายุ และระดับการศึกษา 

3. ตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพชีวิตการทำงานทุกตัวแปร สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ความความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 8 ได้ร้อยละ 51.60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีค่า สัมประสิทธิพยากรณ์ (β) สูงที่สุด คือ ธรรมนูญในองค์การ (β=.326) รองลงมาคือ การบูรณาการทางสังคม (β=.258) ความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม (β=.240) และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร (β=.200) ตามลำดับ ยกเว้นตัวแปรค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน และความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
 

Abstract

The purposes of this study included the following: 1) to investigate the level of the quality of work life and the organizational commitment of the personnel in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8,  2) to examine the influences of the personal factors on the organizational commitment of the personnel in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8, and 3) to study the influences of the quality of work life on the organizational commitment of the personnel in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8. Obtained by stratified random sampling, the samples consisted of 218 personnel who worked for Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8 in Udon Thani, Nong Khai, Sakon Nakhon and Bueng Kan. A questionnaire was employed for data collection and statistics used for data analysis comprised frequency, percentage, mean, standard deviation, logistic regression analysis, and multiple regression analysis.  

These results were found from the study: 

1) The quality of work life of the personnel in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8, as a whole, was at the high level  (x =3.71) and the personnel’s organizational commitment to Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8, as a whole was also at the high level (x =4.09).

2) The personal factors in terms of genders, statuses, periods of work experiences, and monthly incomes except for the ages and educational background significantly influenced on the organizational commitment of the personnel in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8  at .05 statistical level.

3) All independent variables which involved or were of the quality of work-life could be used to predict the organizational commitment of the personnel in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8 51.60% and signified at 0.05 statistical level. Among these variables, the statute in the organization gained the highest regression coefficient (β = 0.326). Meanwhile, these variables contained the second, third, and fourth highest regression coefficients, respectively: social integration (β = 0.258), social engagement and social benefits (β=.240), and the personnel's knowledge and capacity development (β= 0.200). In contrast, these variables did not significantly influence on the organizational commitment of the personnel in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8: fair and sufficient compensation, hygienic and safe environment, progress and stability in work, the balance between work and personal life.

คำสำคัญ
คุณภาพชีวิตการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ
Keywords
Quality of work life, organizational commitment
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 6,703.51 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
10 สิงหาคม 2564 - 01:41:42
View 504 ครั้ง


^