ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
Influences of Organizational Health and Organizational Culture on Public Services’ Effectiveness of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon Nakhon Province
ผู้จัดทำ
รัฐพล สุขประเสริฐ รหัส 62426423115 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับสุขภาพองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 2) อิทธิพลของสุขภาพองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 253 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สุขภาพองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x=3.46) วัฒนธรรมองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.56) ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะโดยรวม อยู่ในระดับมาก (x =3.58)

2. สุขภาพองค์การ ด้านความสมัครสมานสามัคคี (β=.347) ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 สามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ได้ร้อยละ 23.30 (R2Ad=.233)

วัฒนธรรมส่วนร่วม (β=.251) และวัฒนธรรมเอกภาพ (β=.245) มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วัฒนธรรมปรับตัว (β=.164) ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ ได้ร้อยละ 47.00 (R2Ad=.470) 
 

Abstract

The purposes of the study included the following: 1) To investigate the level of organizational health, organizational culture, and the effectiveness of the public services of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon Nakhon Province, 2) To examine the influences of organizational health and organizational culture on the effectiveness of the public services of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon Nakhon Province. Obtained through stratified sampling technique, the samples consisted of 253 personnel of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon Nakhon Province. The tool used for data collection was a questionnaire and statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression, Analysis. 

The study revealed these results:

1. The organizational health as a whole, was at the moderate level (x =3.46). The organizational culture of the public services as a whole, was at the high level ( x=3.56). Also, the effectiveness of the public services as a whole, was  at the high level ( x=3.58). 

2. Of the organizational health, the unity significantly influenced on the effectiveness of the public services of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon Nakhon Province at .00 with the prediction power of the public services’ effectiveness of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon Nakhon Province 23.30% (R2Ad=.233).

Regarding the organizational culture, participation/involvement culture (β=.251) and consistency culture (β=.245) significantly influenced on the effectiveness of the public services of Phanna Nikhom Local Government   Organizations, Sakon Nakhon Province at .01 whereas adaptation culture significantly influenced on the effectiveness of the public services of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon Nakhon Province at .05. Altogether, they could be used to correctly predict the effectiveness of the public services of Phanna Nikhom Local Government Organizations, Sakon Nakhon Province 47% (R2Ad=.470).
 

คำสำคัญ
สุขภาพองค์การ, วัฒนธรรมองค์การ, ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Keywords
Organizational health, organizational culture, public services’ effectiveness, Local Government Organization
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 4,375.90 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
10 มีนาคม 2566 - 15:18:05
View 166 ครั้ง


^