ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Development of a Risk Management Model of Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
ผู้จัดทำ
ศิริลักษณ์ ไชยมงค์ รหัส 63421247125 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.บุญมี ก่อบุญ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และระยะที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 330 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.37-0.89 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา ขอบข่ายการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา กระบวนการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา และผลของการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

2. รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.70, S.D. = 0.15) สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา (x ̅ = 4.74, S.D. = 0.14) กระบวนการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา (x ̅ = 4.71, S.D. = 0.16) ผลของการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา (x ̅ = 4.70, S.D. = 0.19) และขอบข่ายของการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา (x ̅ = 4.63, S.D. = 0.20) ตามลำดับ
 

Abstract

The objectives of this study were to develop and examine the suitabilityof a risk management model of schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2. The study was a mixed method research which was divided into 2 phases. The first phase was the review of relevant concepts and theories, the synthesis of related research articles, and the inquiry of seven experts' opinions, selected using purposive sampling. The second phase was the exploration of 330 directors and teachers in schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 in the academic year 2564, selected using multi-stage random sampling. The tool used in data collection was a 5-level rating scale questionnaire with IOC at 1.00, discrimination power index between 0.37 - 0.89 and reliability index at 0.99. Statistics implemented in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The research results were as follows.

1. The risk management model of schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2 comprised of four elements: risk management supporting factors, risk management scope, risk management process and risk management results.

2. The risk management model of schools under Nakhon Phanom PrimaryEducational Service Area 2 in the directors and teachers’ perspectives both as the overall and each aspect was at the highest level (x ̅ = 4.70, S.D. = 0.15). The elements could be prioritized as: risk management supporting factors, risk management process, risk management result and risk management scope.
 

คำสำคัญ
การพัฒนารูปแบบ การบริหารความเสี่ยง รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
Keywords
Model Development, Risk Management, School Risk Management Model
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 4,344.99 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
27 กุมภาพันธ์ 2566 - 10:39:52
View 349 ครั้ง


^