ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
Motivational Factors Affecting the Success in Implementing Good Governance Administration for the Personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization
ผู้จัดทำ
จิรันดา บุญบรรจง รหัส 63426423106 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยแรงจูงใจ และระดับความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจกับความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจำนวน 225 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า

1) ปัจจัยแรงจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("x"  ̅ =4.12) และความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("x"  ̅ = 4.35)

2) ปัจจัยจูงใจ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (β =.482) ด้านความรับผิดชอบ (β =.254) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (β =.222) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (β =.190) และด้านความก้าวหน้า  (β =.176) มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยปัจจัยจูงใจสามารถร่วมกันทำนายความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 49.90 ปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายและการบริหาร  (β =.297 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (β =.292) และด้านการปกครองบังคับบัญชา (β =.165) มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยปัจจัยค้ำจุนสามารถร่วมกันทำนายความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 53.00 

3) แนวทางในการพัฒนาปัจจัยจูงใจกับความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ควรมีกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและนโยบายต่าง ๆ ขององค์การ
 

Abstract

The purposes of this research were: 1) To study the level of motivational factors and the level of success in implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization, 2) To investigate the influences of motivational factors on the success in implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization, 3) To explore and gain guidelines on developing the motivational factors that affected the success in implementing good governance administration of personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization. Obtained through stratified random sampling technique, the sample group of this study consisted of 225 personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization. The instruments used for data collection were the questionnaire and interview form to gain the development guidelines. The statistics employed to analyze the data were composed of frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis, and content analysis.

The findings were as follows:

1. The motivational factors of the personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization was at a high level ("x"  ̅ = 4.12) and the success in  implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization was at a high level ("x"  ̅ = 4.35)

2. These motivational factors influenced on the success in implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization: success in performing one’s job (β =.482), responsibility (β =.254), recognition/acceptance (β =.222), work characteristics (β =.190) and occupational progress (β =.176). Altogether, these motivational factors could be    used to predict the success in implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization 49.90%. In the same vein, these maintenance/hygiene factors also influenced on the success in implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization: policy and administration (β =.297), interpersonal relation (β =.292) and the commanding and governing (β =.165).  These maintenance/hygiene factors could be used jointly to predict the success in implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization 53.00%. 

3. Several guidelines were given for developing motivational factors and the success in implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization. Goals and duration should be clearly defined and established by Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization. The administrators of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization should allow their personnel as well as the public to share their opinions on and participate in setting up the organizational administration guidelines and policies. 
 

คำสำคัญ
ปัจจัยแรงจูงใจ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
Keywords
Motivational factors, good governance administration, Provincial Administrative Organization
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 5,994.91 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
9 มีนาคม 2566 - 09:35:50
View 64 ครั้ง


^