ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
คุณภาพชีวิตในการทำงานและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
Quality of Work Life and Organizational Culture Affecting the Organizational Commitment of the Personnel of Local Administrative Organizations in Phanna Nikhom District, Sakon Nakhon Provinc
ผู้จัดทำ
ชฎาภรณ์ เพียยุระ รหัส 63426423110 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 253 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า 

1. คุณภาพชีวิตในการทำงาน ของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.92) วัฒนธรรมองค์การขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.73) ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.88)

2. คุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ทำงาน (β=.244) ด้านการทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (β=.215) และด้านสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (β=.214) มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (β=.139) มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม ได้ร้อยละ 41.40 (R2Ad=.414)

3. วัฒนธรรมองค์การ ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ (β=.289) วัฒนธรรมปรับตัว (β=.212) วัฒนธรรมเอกภาพ (β=.189) และวัฒนธรรมส่วนร่วม (β=.156) มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม ได้ร้อยละ 53.00 (R2Ad=.530)
 

Abstract

The purposes of the study included the following: 1) To investigate the level of quality of work life and the organizational culture of Local Administrative Organizations in Phanna Nikhom District, Sakon Nakhon Province, 2) To examine the level of organizational commitment of Phanna Nikhom Local Administrative Organizations’ personnel, Sakon Nakhon Province, 3) To explore the influences of quality of work life and the organizational culture on the organizational commitment of the personnel of the Local Administrative Organizations in Phanna Nikhom District, Sakon Nakhon Province. Obtained through stratified random sampling technique, the samples consisted of 253 personnel of Phanna Nikhom Local Administrative Organizations, Sakon Nakhon Province. The tool used for data collection was a questionnaire and statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis. 

The study revealed these results:

1. The overall quality of work life of the personnel in Phanna Nikhom Local Administrative Organizations was at a high level ( x=3.92). Similarly, the organizational culture of Phanna Nikhom Local Administrative Organizations, as a whole, was also at a high level ( x=3.73). In the same vein, the overall organizational commitment of the personnel of the Local Administrative Organizations in Phanna Nikhom District was at a high level as well (x =3.88).

2. Regarding the quality of work life, these aspects significantly influenced on the organizational commitment of the personnel of the Local Administrative Organizations in Phanna Nikhom District at .01 statistical level: a person’s rights at the workplace (β=.244), co-working and interpersonal relationship (β=.215), and safe and healthy work environment (β=.214). At the same time, social benefits (β=.139) significantly influenced on the organizational commitment of the personnel of the Local Administrative Organizations in Phanna Nikhom District at .05 statistical level. Altogether, these aspects could be used to correctly predict the organizational commitment of the personnel of the Local Administrative Organizations in Phanna Nikhom District 41.40% (R2Ad=.414).

3. In terms of the organizational culture, these aspects significantly influenced on the organizational commitment of the personnel of the Local Administrative Organizations in Phanna Nikhom District at .01 statistical level: mission (β=.289), adjustment (β=.212), unity (β=.189), and participation (β=.156). Altogether, these aspects could be used to correctly predict the organizational commitment of the personnel of the Local Administrative Organizations in Phanna Nikhom District 53.00% (R2Ad=.530). 
 

คำสำคัญ
คุณภาพชีวิตในการทำงาน, วัฒนธรรมองค์การ, ความผูกพันต่อองค์กร
Keywords
Quality of work life, organizational culture, organizational commitment
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 8,192.56 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
8 มีนาคม 2566 - 11:06:22
View 212 ครั้ง


^