ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม
Factors Affecting People’s Decision to Vote for the Council Members and Administrators of Nakhon Phanom Local Government Organizations
ผู้จัดทำ
สุลีมาศ แปลงศรี รหัส 63426423118 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.739-.929 ค่าความเชื่อมั่น .991 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x=2.74) การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =3.11)

2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม มี 4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ (X1) ระดับการศึกษา (X3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (X5) และ อำเภอที่อาศัยอยู่ (X6) โดยโมเดลดังกล่าวสามารถพยากรณ์ความฝันแปรของการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้อยละ 26.40 (Cox & Snell R2= .264) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้น อายุ และอาชีพ

3. ตัวแปรย่อยของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม คือ ด้านการเลือกตั้ง (β=.616) ด้านการชุมนุมทางการเมือง (β=.169) และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมือง (β=-.234) โดยตัวแปรทั้ง 3 สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร้อยละ 48.10 (R2Adj=.481) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นด้านการรณรงค์หาเสียง 
 

Abstract

The purposes of this research included the followings: 1) To study the level of political participation and people’s decision to vote for the council members and administrators of Nakhon Phanom Local Government Organizations, 2) To investigate the influences of personal factors on people’s decision to vote for the council members and administrators of Nakhon Phanom Local Government Organizations, 3) To explore the influences of political participation on people’s decision to vote for the council members and administrators of Nakhon Phanom Local Government Organizations. Obtained through stratified random sampling technique, the samples consisted of 400 Nakhon Phanom people who were entitled to vote. The questionnaire with 0.80-1.00 IOC, 0.739-.929 discrimination, and .991 reliability was used as the tool for data collection and statistics employed for data analysis were composed of frequency, percentage, mean, standard deviation, Logistic Regression Analysis, and Multiple Regression Analysis. 

The study revealed these results:

1. The overall political participation of Nakhon Phanom people was at a moderate level ( x=2.74). However, Nakhon Phanom people’s voting decision for the Local Government Organizations’ council members and administrators, as a whole,  was at a high level ( x=3.11).

2. The personal factors which affected the people’s voting decision for Nakhon Phanom Local Government Organizations’ council members and administrators consisted of 4 variables: genders (X1), education (X3), income (X5) and district of residence (X6).  Except for ages and careers, the model or all variables could be used to significantly predict the variations of voting decisions for the Local Government Organizations’ council members and administrators 26.40% (Cox & Snell R2= .264) at .01 statistical level. 

3. The sub-variables which affected the people’s voting decision for Nakhon Phanom Local Government Organizations’ council members and administrators incorporated election (β=.616), political rally (β=.169). and participation in political groups or political parties’ activities (β=-.234). Altogether, these three variables could be used to significantly foretell the voting decision for Nakhon Phanom Local Government Organizations’ council members and administrators 48.10% (R2Adj=.481) at .01 statistical level except for the voting campaign. 
 

คำสำคัญ
การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Keywords
Voting decisions, local administrators, members of Local Government Organizations.
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 6,500.89 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
10 มีนาคม 2566 - 15:02:53
View 37 ครั้ง


^