ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความกลุ่มสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร
Development of a Learning Activity Package to Promote Reading Comprehension of the Thai Language Learning Area for Mathayomsuksa 3 Students at Wat Burapha Charity School, Sakon Nakhon Province
ผู้จัดทำ
สมชัย ไขแสงจันทร์ รหัส 60421247110 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ.
2564
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบการอ่านจับใจความ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระภาษาไทย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.57) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ มีดัชนีความสอดคล้อง 0.60 - 1.00 มีค่าความยากตั้งแต่ 0.48 ถึง 0.76 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.60 และค่าความเชื่อมั่น 0.89 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.55) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Dependent Samples t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.80 /89.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 8 ชุดกิจกรรม จัดเรียงจากเนื้อหาง่ายไปหายาก เนื้อหามีหลายลักษณะดังนี้ ชุดกิจกรรมที่ 1 นิทาน ชุดกิจกรรมที่ 2 บทเพลง ชุดกิจกรรมที่ 3 ข่าว ชุดกิจกรรมที่ 4 โฆษณา ชุดกิจกรรมที่ 5 บทความ ชุดกิจกรรมที่ 6 สุภาษิต ชุดกิจกรรมที่ 7 คำคม และชุดกิจกรรมที่ 8 บทร้อยกรอง แต่ละชุดกิจกรรม ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง รวมเป็น 16 ชั่วโมง แต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย 1) ชื่อชุดกิจกรรม 2) คำชี้แจงสำหรับครู 3) คำชี้แจงสำหรับนักเรียน 4) จุดประสงค์ 5) เวลา 6) สื่อ 7) เนื้อหา 8) กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย เทคนิค 5W1H, เทคนิคแผนผังความคิด, เทคนิคการใช้กระบวนการกลุ่ม, และการเสริมแรง 9) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 10) เฉลยแบบทดสอบ และ 11) แบบสอบถามความพึงพอใจ  

2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.66, S.D. = 0.50)
 

Abstract

The purposes of this research were to 1) develop a learning activity package to promote reading comprehension of the Thai language learning area for Mathayomsuksa 3 students and determine the effectiveness of the developed learning activity package to meet the efficiency criteria of 70/70, 2) to compare students’ achievement in reading comprehension before and after the intervention, and 3) examine the student satisfaction on the developed learning activity package. The target group, obtained through purposive sampling, consisted of 21 Mathayomsuksa 3 students who failed the reading comprehension test studying at Wat Burapha Charity School in the 2021 academic year. The research tools included a learning activity package to promote reading comprehension with the highest level of suitability (x ̅ = 4.57), a reading comprehension test with an IOC index ranging from 0.60 to 1.00, difficulty values from 0.48 to 0.76, discrimination values from 0.20 to 0.60, and the reliability index of 0.89, and a student satisfaction form with the highest level of suitability (x ̅ = 4.55). The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Dependent Samples t-test. 

The results of the study revealed that  

1. The learning activity package to promote reading comprehension of the Thai language learning area for Mathayomsuksa 3 students at Wat Burapha Charity School in Sakon Nakhon Province achieved the efficiency criteria of 84.80 /89.40, which were higher than the defined criteria of 70/70. The developed learning activity package consisted of eight activity sets ranging from simple to complex contents as follows: storybook, music, news, advertising, articles, proverb, quotes, and poems. Each set took 2 hours to study for a total of 16 hours and consisted of 1) Title, 2) instruction for teachers, 3) instruction for students, 4) objectives, 5) study time, 6) learning materials, 7) contents, 8) learning activities involving 5W1H technique, mind mapping technique, group process technique, and reinforcement, 9) Pre-test and Post-test, 10) answer keys for a reading comprehension test, 11) a satisfaction questionnaire form. 

2. The students’ achievement in reading comprehension after the intervention was higher than before the intervention at the .01 level of significance.

3. The students were satisfied with the learning activity package at the highest level (x ̅ = 4.66, S.D. = 0.50).
 

คำสำคัญ
ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Keywords
Learning Activity Packages on Reading Comprehension, Thai language , Learning Area
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 7,858.01 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
10 ตุลาคม 2565 - 11:25:06
View 144 ครั้ง


^