ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องคำและหน้าที่ของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Development of a Learning Activity Package of Thai Language for Communication Entitled Words and Functions Based on Active Learning Management for Prathomsuksa 6 Students
ผู้จัดทำ
สรัญญพัชร์ แก้วศรีไตร รหัส 60421249106 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา วิจัยหลักสูตรและการสอน
ปี พ.ศ.
2563
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องคำและหน้าที่ของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าบ่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มไม่อิสระกัน (Dependent samples t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องคำและหน้าที่ของคำโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.56/80.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90.16 อยู่ในระดับมากที่สุด 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก (ar{X}= 4.18, S.D. = 0.56)

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop and validate the efficiency of a learning activity package of Thai language for communication entitled words and functions based on active learning management for Prathomsuksa 6 students to meet the set criteria of 80/80, 2) compare stdudents’ learning achievement before and after learning through the developed learning activity package, 3) examine the students’ inquiry skills after the intervention, and 4) explore the students’ satisfaction toward learning through the developed learning activity package. The samples, obtained through cluster random sampling, were 31 students from Prathomsuksa 6/1 at Muang Thabo Municipal School under the Department of Education of Thabo Municipality, Thabo District, Nong Khai Province, in the second semester of the academic year 2019. The research instruments consisted of a learning activity package, a learning achievement test, an assessment form of students’ inquiry skills, and a satisfaction assessment form. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Dependent Samples t-test. 

The findings were as follows:

1. The learning activity package of Thai language for communication entitled words and functions based on active learning management for Prathomsuksa 6 students had the efficiency of 80.56/80.65, which met the defined criteria of 80/80.

2. The students’ learning achievement scores were higher than those of before the intervention at a statistical significance of .05 level.

3. The students’ inquiry skills after the intervention reached the highest level of 90.16 percent point.

4. The students’ satisfaction toward learning through the developed learning activity package was at a high level (ar{X}= 4.18, S.D. = 0.56).

คำสำคัญ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
Keywords
Learning Activity Package, Thai Language for Communication, Active Learning Management
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 6,982.26 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
10 มีนาคม 2564 - 11:28:38
View 569 ครั้ง


^