ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
Transformational Leadership Affecting Public Service Efficiency of Local Government Organizations in Khemmarat District, Ubon Ratchathani Province
ผู้จัดทำ
วีระยุทธ สายบุญ รหัส 60426423122 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2563
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ละมัย ร่มเย็น ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 197 คน  สุ่มตัวอย่างแบบเทียบสัดส่วนและการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Analysis Regression) 

ผลการวิจัย พบว่า

1. กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  มีจำนวนทั้งสิ้น 197 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.9 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 66.3 และปฏิบัติงานสังกัดเทศบาลตำบลขามป้อม คิดเป็นร้อยละ 14.8 

2. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x=4.27)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจก (x =4.34) รองลงมาคือ การสร้างแรงบันดาลใจ ( x=4.32) การกระตุ้นให้ใช้ปัญญา ( x=4.31) และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  (x =4.11) ตามลำดับ

3. ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (จากคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.65) มีจำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.00 และระดับน้อย จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลำดับ โดยมีระดับผลการประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 มีคะแนนสูงสุดร้อยละ 88.68 และคะแนนต่ำสุดร้อยละ 50.13

4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีอิทธิพลสูงที่สุด (β=.708) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจก (β=.500) และการสร้าง แรงบันดาลใจ (β=.402) และการกระตุ้นให้ใช้ปัญญา (β=.303) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ = .344  อธิบายได้ว่าองค์ประกอบดังกล่าวสามารถร่วมกันพยากรณ์อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 34.40 (Adjusted R2 = .344)

Abstract

The purposes of this research included the following: 1) to study the level of transformational leadership and the efficiency of the public services of the Local Government Organizations in Khemarat District, Ubon Ratchathani Province, and 2) to investigate the influences of transformational leadership on the efficiency of the public services of the Local Government Organizations in Khemarat District, Ubon Ratchathani Province. The samples were 197 personnel of the Local Government Organizations in Khemmarat District, Ubon Ratchathani Province. Proportional sampling and simple random sampling were employed to gain these samples. The tools used for data collection was a questionnaire and statistics used for data analysis comprised of frequency, percentage, mean ( x ), standard deviation (SD), and Multiple Regression Analysis.

The study revealed these results: 

1. It was found that of all 197 samples who were the personnel of the Local Government Organizations in Khemarat District, Ubon Ratchathani Province, most of them or 57.7% of all were females; 43.9 % were from 31-40 years old; 75.5% held their bachelor's degrees; 66.3% were married; and 14.8% worked for Kham Pom Sub-district Municipality.

2. Transformational leadership of the Local Government Organizations in Khemarat District, Ubon Ratchathani Province, as a whole, was at the high level  ( x= 4.27). When considering each aspect, it was found that all aspects of transformational leadership was also at the high level. Of these aspects, individualized consideration gained the highest mean (x = 4.34), inspiration creation/motivation gained the second highest mean ( x= 4.32), intellectual stimulation/motivation attained the third highest mean ( x= 4.31), and ideological/idealized influence/motivation obtained the least mean (x = 4.11), respectively.

3. The efficiency of the public services of the Local Government Organizations in Khemarat District, Ubon Ratchathani Province in 2019, as a whole, was at the high level (x =4.65, the result was obtained from the annual Local Performance Assessment- LPA). Of all 10 organizations, the performances of 9 organizations or 90% of them were assessed to contain high level of their performances and only 1 organization or 10% was evaluated to have the low level of its performance, respectively. In terms of all levels of their performances, the organization which made the highest performance gained 88.68% of the full scores of assessments while the one with the lowest performance made 50.13% of the full scores of the assessments.  

4. Transformational leadership significantly influenced on the efficiency of the public services of the Local Government Organizations in Khemarat District, Ubon Ratchathani Province at .05 statistical level. Of all the elements/factors of the transformational leadership, ideological/idealized influence had the highest effects on the efficiency of the public services (β = .708).  The individualized consideration/ motivation attained the second highest effects (β = .500); inspiration motivation gained the third highest effects (β = .402) while intellectual stimulation got the least effects (β = .303). The correlation coefficient of these elements was .344 which could be interpreted that altogether these elements/factors could be used to correctly predict  the efficiency of the public services of the Local Government Organizations in Khemarat District, Ubon Ratchathani Province 34.40% (Adjusted R2 = .344).
 

คำสำคัญ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิภาพ, การบริการสาธารณะ
Keywords
Transformational leadership, efficiency, public service
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 3,669.13 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
21 กรกฎาคม 2564 - 11:35:30
View 617 ครั้ง


^