ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
Quality of Services of the Registration Office, Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province
ผู้จัดทำ
สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม รหัส 61426423120 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2563
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ ของสำนักทะเบียนอำเภอ ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์–30 เมษายน พ.ศ. 2563 จำนวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ar{X} =4.48) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความน่าเชื่อถือ (ar{X}=4.52) มีคุณภาพการบริการในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้ความมั่นใจ  (ar{X}=4.51) มีคุณภาพการบริการในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านภาพลักษณ์ (ar{X}=4.42) มีคุณภาพการบริการในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยเดือน พบว่า คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตาม ประเภทการรับบริการ พบว่า คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในภาพรวม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ควรกำกับดูแล และกำชับให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ควรจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้มารับบริการ ให้มีความพร้อมกับการให้บริการและเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เหมาะสมกับการให้บริการ และตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการให้บริการให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

Abstract

The purposes of this study included the following: 1) to investigate the quality of services of Si Songkhram Registration Office, Nakhon Phanom Province,              2) to compare the service users’ opinions on the quality of services provided by Si Songkhram Registration Office, Nakhon Phanom Province on the basis of their personal traits, and 3) to examine the guidelines for improving the quality of services of Si Songkhram Registration Office, Nakhon Phanom Province. The samples consisted of 400 people who visited and requested for services from the Registration Office, Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province during February 1 February-30 April 2020. The instrument employed for collecting the data was a questionnaire and statistics used for data analysis were frequency, percentage, standard deviation, t–test, and One–way ANOVA. 

The study revealed these results. 

1) The quality of services of the registration office of Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province, as a whole, was at the high level (ar{X}=4.48). Contemplating each aspect, it was found that the reliability gained the highest mean (ar{X}=4.52) containing the highest quality of services. The aspect of assurance gained the second highest mean ( =4.51) containing the highest quality of services. The aspect of tangible images gained the lowest mean (ar{X}=4.42) containing the high quality of services. 

2) Comparing the service users’ opinions on the quality of services provided by Si Songkhram Registration Office, Nakhon Phanom Province on the basis of their genders, ages, educational backgrounds, careers, and monthly incomes, the study showed that the quality of services of the Registration Office,  Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province, as a whole, were not varied. However, when classifying by the types of the received services, it was found that the quality of services of the Registration Office, Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province, as a whole, were significantly different at .05 statistical level. 

3) Several guidelines were obtained for improving the quality of services of the Registration Office, Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province. The district officer/sheriff and assistant district officer/deputy sheriff should reiterate and supervise the staff to attentively and equally provide suggestions and solve the problems for the people who visited and requested for the services. Technology, devices, and materials should be readily and adequately installed and prepared to facilitate the service receivers. The office environment and atmosphere should be good and suitable for the services; they should look clean, well-organized and tidy. The service processes and work procedure should be checked and evaluated bestowing better, quick and convenient services.

คำสำคัญ
คุณภาพการให้บริการ, สำนักทะเบียน, อำเภอศรีสงคราม
Keywords
Quality of the services, registration office, Si Songkhram District
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 6,064.93 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
9 มีนาคม 2564 - 10:12:36
View 179 ครั้ง


^