ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Administrative Factors Affecting the Success of Student- centered Learning Management of Primary Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
ผู้จัดทำ
วริษา เจียวิริยบุญญา รหัส 62421229131 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ปี พ.ศ.
2564
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ , ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์หาอำนาจพยากรณ์และหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 352 คน  ได้มาโดยในการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 110 คน และครูผู้สอน 242 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ด้านปัจจัยทางการบริหารมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่ 0.471-0.836 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.956 ส่วนความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่ 0.478-0.876 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.981 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samplesการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรือ LSD ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณทีละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ปัจจัยทางการบริหาร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ปัจจัยทางการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา พบว่า  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน

4. ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

5. ปัจจัยทางการบริหารกับความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา คือ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 2 ด้าน คือ    ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ควรมีกระบวนการ เป้าหมาย และมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการประชุมแสดงความคิดเห็น ศึกษาสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน และด้านการทำงานเป็นทีม ควรเลือกใช้บุคลากรตามความถนัด เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นที่ปรึกษา แนะนำช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม
 

Abstract

The purposes of this research were to explore, compare, determine the relationship, identify the predictive power, and establish the guidelines for developing the administrative factors influencing the success of student-centered learning management of primary schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2. In the 2020 academic year. The samples, obtained through multi-stage random sampling, consisted of 110 schools administrators and 242 teachers working in primary schools under  Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2.  The tools for data collection were a set of 5-rating scale questionnaires comprising administrative factors with the discriminative power between 0.471-0.836 and a reliability of 0.956, and the success of student-centered learning management with the discriminative power between 0.478-0.876 and a reliability of 0.981, and interview forms. Statistics for data analysis were mean, standard deviation, independent samples t-test, One-Way ANOVA with Scheffe’s method or Least Significant Difference, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis.

The findings were as follows:

1. Administrative factors affecting the student-centered learning management of primary schools were at the highest level overall and in each aspect.

2. Success of the student-centered learning management of primary schools was at the highest level overall and in each aspect.

3. Overall administrative factors affecting the student-centered learning management of primary schools as perceived by participants categorized by positions, school sizes were different at .01 level of significance, whereas in terms of work experiences, there were no difference in overall.

4. Overall success of the student-centered learning management of primary schools as perceived by participants categorized by positions, school sizes and work experiences showed no difference.          

5. Administrative factors and the success of student-centered learning management of primary schools as perceived by school administrators and teachers had a positive relationship at the .01 level of significance.

6. Three aspects of administrative factors as perceived by participants were able to predict the success of student-centered learning management success, including teamwork, school environment and policy implementation.

7. Guidelines for developing administrative factors influencing student-centered learning management needing improvement included two aspects: Policy implementation. School administrators should have process, goals, clearer assigned tasks, meetings for brainstorming, investigating problem conditions; and in terms of teamwork, school administrators should select personnel to the right job, give opportunities for personnel to participate, and become a mentor to provide appropriate assistance
 

คำสำคัญ
ปัจจัยทางการบริหาร , การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Keywords
: Administrative Factors, Student-Centered Learning Management
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 4,029.52 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
2 กันยายน 2564 - 09:38:25
View 109 ครั้ง


^