ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษตามทฤษฎี Constructivism ร่วมกับแนวคิด TLLM เพื่อพัฒนา ความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of English Computer-Assisted Instruction in English Subject Based on Constructivism Integrated with TLLM Approach to Improve English Vocabulary Ability of Prathomsuksa 3 Students
ผู้จัดทำ
อรนรี ไพจิตรโยธี รหัส 62421249110 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา วิจัยหลักสูตรและการสอน
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎี Constructivism ร่วมกับแนวคิด TLLM เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น และ 4) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 คน โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้มาจากการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎี Constructivism ร่วมกับแนวคิด TLLM 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้ t-test (Dependent Samples) 

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎี Constructivism ร่วมกับแนวคิด TLLM เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.58/78.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 ที่กำหนดไว้

2. ความสามารถทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.74, S.D. = 0.20) 

4. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนแล้ว 2 สัปดาห์ ผลคะแนนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 

Abstract

The purposes of this research were 1) to develop Computer-Assisted Instruction (CAI) for an English subject based on constructivism integrated with the TLLM approach to Improving Prathomsuksa 3 students’ English vocabulary abilities to meet the efficiency of 75/75, 2) to compare English vocabulary abilities of students before and after the intervention, 3) to examine students’ satisfaction toward learning through the developed CAI, and 4) to investigate English vocabulary retention of students. The samples consisted of 16 Prathomsuksa 3 students in the first semester of the academic year 2021 at Kangnonkhamprachasan School, Mukdahan province under Mukdahan Primary Educational Service Area Office. The research instruments were: 1) CAI for an English subject based on constructivism integrated with TLLM approach to Improving the English vocabulary ability of Prathomsuksa 3 students, 2) English lesson plans, 3) an achievement test on English vocabulary, and 4) a satisfaction assessment form of students toward CAI in English subject. Statistics for data analysis were mean, standard deviation, percentage, and t-test for Dependent Samples.

The findings were as follows:

1. The CAI for an English subject based on constructivism integrated with TLLM approach to improving the English vocabulary ability of Prathomsuksa 3 students achieved an efficiency of 79.58/78.45 which was higher than the defined criteria at 75/75.

2. The students’ English vocabulary abilities after the intervention were higher than those before the intervention at the .01 level of significance.    

3. The students’ satisfaction toward learning through the developed CAI after the intervention was at a high level (x ̅ = 4.74, S.D. = 0.20).

4. The students’ English vocabulary retention level after two weeks was not significantly different at the .05 level.
 

คำสำคัญ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎี Constructivism แนวคิด TLLM ความสามารถทางด้านคำศัพท์
Keywords
Computer-Assisted Instruction, Constructivism, TLLM Approach, English Vocabulary Ability
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 5,435.04 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
1 มีนาคม 2566 - 10:17:02
View 334 ครั้ง


^