ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Administrative Skills of School Administrators Affecting Performance Effectiveness According to Teachers’ Functional Competency in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
ผู้จัดทำ
อรรถสิทธิ์ สิงห์คำ รหัส 63421229131 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล , ดร.บดินทร์ นารถโคษา
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ อำนาจพยากรณ์ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และหาแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 339 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 75 คน และครูผู้สอน จำนวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามทักษะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .979 และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .957 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t-test) ชนิด Independent Samples  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน

4. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน

5. ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู ได้โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (X4) และทักษะด้านเทคนิค (X1) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความคิดรวบยอด (X3) โดยมีอำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 42.60  และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.156

6.แนวทางการพัฒนาทักษะทางการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู 

6.1 ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ได้แก่ ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการนิเทศการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอน

6.2 ทักษะด้านเทคนิค ได้แก่ ผู้บริหารควรมีเทคนิคด้านการสื่อสารที่ดีในสร้างแรงจูงใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนงานร่วมกับครู มีการวางแผน การดำเนินงาน อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนและครู

6.3 ทักษะด้านความคิดรอบยอด ได้แก่ ควรมีการกำหนดเป้าหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะในบทบาทหน้าที่ของครู ควรมีทักษะการสื่อสารในการเป็นผู้นำ ชี้แนะให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับสมรรถนะของครู
 

Abstract

The research objectives were to investigate and compare the predictive power of school administrators' administrative skills affecting the performance effectiveness according to teachers’ functional competencies in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1, and to establish guidelines for improving school administrators’ skills. The sample group consisted of 339 people, including 75 school administrators and 264 teachers working in schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1, in the 2021 semester. The instruments for data collection comprised sets of 5-level rating scale questionnaires on school administrators’ administrative skills with the reliability of .979 and the performance effectiveness of teachers’ functional competencies with the reliability of .957. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test Independent Samples, One-Way ANOVA, and Stepwise multiple regression analysis.

The findings were as follows:

1. The school administrators’ administrative skills were overall at a high level.

2. The performance effectiveness of teachers’ functional competencies was overall at a high level. 

3. The school administrators’ administrative skills as perceived by participants classifying by positions, school sizes, and work experience revealed no differences overall and in each aspect.  

4. The performance effectiveness according to teachers’ functional competencies as perceived by participants classifying by positions, school sizes, and work experience showed no differences overall and in each aspect.  

5. The research examined five aspects of school administrators' administrative skills and discovered that three of them had the predictive power on the performance effectiveness of teachers' functional competencies. Two aspects, educational and instructional skills (X4) and technical skills (X1), were achieved at the .01 level of significance. Only one factor, conceptual skills (X3), was found at the .05 level of significance, with the predictive power of 42.60 percent and the standard error of the estimate of ±0.156.    

6. The guidelines for improving school administrators’ administrative skills affecting the performance effectiveness according to the teachers’ functional competencies were:

6.1 Educational and instructional skills, school administrators should constantly strive to improve themselves, establish clear policies, and provide instructional supervision. 

6.2 Technical skills, school administrators should have good communication skills to motivate and create teachers’ participation in work planning and implementation systematically to improve learners and teachers.

6.3 Conceptual skills, school administrators should formulate the goals, improve their knowledge and understanding in terms of teachers’ competencies, demonstrate communication skills as leaders, as well as provide guidance on teachers’ competencies to school personnel.
 

คำสำคัญ
ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะประจำสายงานของครู
Keywords
School Administrators’ Administrative Skills, Performance Effectiveness, Teachers’ Functional Competencies
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 6,104.60 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
27 กุมภาพันธ์ 2566 - 11:24:50
View 209 ครั้ง


^