ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
Development of The 21st Century Learning Management Competency Indicators of Teachers in Schools under The Secondary Educational Service Area Office Mukdahan
ผู้จัดทำ
ศิรภัสสร คนยืน รหัส 63421247117 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ.
2566
ที่ปรึกษา
ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร การดำเนินการมี 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และระยะที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2565 จำนวน 319 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรง ระหว่าง 0.60–1.00 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.52–0.82 และค่าความเชื่อมั่น 0.97

ผลการวิจัย พบว่า

1. องค์ประกอบสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประกอบด้วย4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การออกแบบการเรียนรู้ 2) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2. ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย 48 ตัวบ่งชี้ จำแนกได้ ดังนี้ 1) การออกแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประอบย่อย ตัวบ่งชี้จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ 2) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 3 องค์ประอบย่อย ตัวบ่งชี้จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ 3) การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประอบย่อย ตัวบ่งชี้ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประอบย่อย ตัวบ่งชี้ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้

3. โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 35.36, df = 37, P = 0.54, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.00, CN = 538.71) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบทั้ง 48 ตัวบ่งชี้ มีค่าตั้งแต่ 0.53–0.67
 

Abstract

The objective of this study was to develop competency indicators of the 21st century learning management of teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office Mukdahan. The study was divided into three phases: phase 1 was the intensive review of competency components of the 21st century learning management, phase 2 was the development of competency indicators of 21st century learning management, and phase 3 was the validation of the competency indicators of 21st century learning management. The data were collected from 319 participants of administrators and teachers under the Secondary Educational Service Area Office Mukdahan in academic year 2022. The participants were selected using stratified random sampling. The collected data was analyzed using software program. The instrument used in the study was a set of 5-rating scale questionnaire indicated validity index ranged between 0.60 – 1.00, discrimination power index ranged between 0.52 – 0.82 and reliability index was at 0.97. 

The findings revealed that,

1. The competency components of the 21st century learning management of teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office Mukdahan comprised four fundamental elements, namely 1) Instructional design, 2) Student-centered learning management, 3) Educational technology implementation and 4) Learning assessment and evaluation.

2. The competency indicators of the 21st century learning management of teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office Mukdahan comprised four fundamental components, 12 sub-components, and 48 indicators which could be distinguished as 12 indicators 3 sub-components in Instructional design, 12 indicators 3 sub-components in Student-centered learning management, 12 indicators 3 sub-components in Educational technology, and 12 indicators 3 sub-components in Learning assessment and evaluation.

3. The competency structural model of the 21st century learning management of teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office Mukdahan congruent with empirical data with Chi-square value = 35.36, degree of freedom (df) = 37, statistical significance (P-value) = 0.54, Goodness of fit index (GFI) = 0.98, AGFI = 0.96, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.00 and Critical N (CN) = 538.71 and the factor loading of 48 indicators was between 0.53-0.67.
 

คำสำคัญ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะ สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
Keywords
Indicator Development, Competency, Competency of the 21st Century Learning Management
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 8,809.41 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
3 สิงหาคม 2566 - 10:12:35
View 315 ครั้ง


^