ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
Influences of Administrative Factors and Strategic Leadership Affecting the Efficiency of the Services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations, Nakhon Phanom Province
ผู้จัดทำ
เรียวฤดี รันศรี รหัส 63426423114 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหาร ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารและภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 273 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ปัจจัยทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =3.98) ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.06) และประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.00)

2. ปัจจัยทางการบริหาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม (β =.563) ด้านงบประมาณ (β =.359) และด้านวิธีการทำงาน (β=.183) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยสามารถทำนายระดับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ร้อยละ 67.10 (R2Adj=.671) ส่วนปัจจัยทางการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม 

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล (β =.290) และด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (β=.268) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายระดับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ร้อยละ 43.10 (R2Adj=.431) ส่วนภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ และด้านการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม
 

Abstract

The purposes of this research included the following: 1) To study the level of administrative factors, strategic leadership and the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations, Nakhon Phanom Province, 2) To investigate the influences of administrative factors and strategic leadership on the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations, Nakhon Phanom Province. The samples were composed of 273 personnel of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations, Nakhon Phanom Province. They were obtained through stratified random sampling technique. The tool used for data collection was a questionnaire and statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis. 

The study revealed these results:

1. The overall administrative factors of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations was at a high level ( x=3.98). In the same vein, the administrators’ overall strategic leadership of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations was at a high level ( x=4.06) while the overall efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations was also at a high level (x =4.00).

2. In terms of the administrative factors, these aspects significantly influenced on the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations at .05 statistical level: ethics and morality (β =.563), budget (β =.359), and work style/method (β=.183). Altogether, these aspects could be used to correctly predict the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations 67.10% (R2Adj=.671). Nevertheless, these aspects did not influence on the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations: administration, personnel, supplies/materials/devices, and management. 

Regarding the administrators’ strategic leadership, these aspects significantly influenced on the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations at .01 statistical level: establishing the balanced organizational control (β =.290) and determining strategic direction (β=.268). In addition, these aspects could be used jointly to predict the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations 43.10% (R2Adj=.431). On the contrary, the administration of the organizational resources, an efficient support of the organizational culture, and the decent/moral performance did not influence on the efficiency of the services of Mueang Nakhon Phanom Local Administrative Organizations.
 

คำสำคัญ
ปัจจัยการบริหาร, ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์, ประสิทธิภาพการให้บริการ
Keywords
Administrative factors, strategic leadership, efficiency of the services
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 5,678.61 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
8 มีนาคม 2566 - 10:57:31
View 40 ครั้ง


^