ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
Transformational Leadership and Good Governance Affecting the Effectiveness of Wan Yai Local Administrative Organizations, Mukdahan Province
ผู้จัดทำ
ทวิช ผิวผ่อง รหัส 63426423115 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2565
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ธรรมาภิบาล และประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอหว้านใหญ่ จำนวน 393 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x =3.93) ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.91) และประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.96)

2. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (β=.409) การสร้างแรงบันดาลใจ (β=.219) และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (β=.171) มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ ได้ร้อยละ 56.00 (R2Adj=.560) ส่วนการกระตุ้นทางปัญญา ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ 

ธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม (β=.391) หลักนิติธรรม (β=.362) หลักคุณธรรม (β=.346) หลักความรับผิดชอบ (β=.279) และหลักความคุ้มค่า (β=.146) มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลักความโปร่งใส (β=.138) มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ ได้ร้อยละ 48.00 (R2Adj=.480)
 

Abstract

The purposes of the research included the following: 1) To study the level of transformational leadership, good governance and the administration effectiveness of Wan Yai Local Administrative Organizations, 2) To examine the influences of the administrators’ transformational leadership, good governance on the administration effectiveness of Wan Yai Local Administrative Organizations.  The samples consisted of 393 people whose domiciles were in Wan Yai District. They were gained through stratified random sampling technique. The tool used for data collection was a questionnaire and statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis. 

The research revealed these results:

1. The overall transformational leadership of the administrators and leaders of Wan Yai Local Administrative Organizations was at the high level ( x=3.93). Likewise, the good governance of Local Administrative Organizations in Wan Yai District, Mukdahan Province, as a whole, was at the high level ( x=3.91). Similarly, the overall administration effectiveness of the Local Administrative Organizations, Wan Yai District, Mukdahan Province, was also at the high level ( x=3.96). 

2. Regarding the transformational leadership, these aspects significantly influenced on the administration effectiveness of Wan Yai Local Administrative Organizations at .01 statistical level: individualized consideration (β=.409), inspiration motivation (β=.219), and idealized influence (β=.171). In addition, these aspects could be jointly used to foretell the administration effectiveness level of Wan Yai Local Administrative Organizations 56.00% (R2Adj=.560). Nevertheless, the intellectual stimulation did not influence on Wan Yai Local Administrative Organizations. 

In terms of good governance, these principles significantly influenced on the administration effectiveness of Wan Yai Local Administrative Organizations at .01 statistical level: participation (β=.391), rule of laws (β=.362), morality (β=.346), accountability/responsibility (β=.279), and cost-effectiveness of economy (β=.146). As for the principle of transparency, it influenced on the administration effectiveness of Wan Yai Local Administrative Organizations at .05 statistical level. In short, these principles could be used altogether to predict the administration effectiveness of Wan Yai Local Administrative Organizations 48.00% (R2Adj=.480). 
 

คำสำคัญ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ธรรมาภิบาล, ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Keywords
Transformational leadership, good governance, effectiveness of Local Administrative Organizations
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 5,647.62 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
9 มีนาคม 2566 - 09:51:24
View 22 ครั้ง


^