ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
การประเมินความต้องการจำเป็นการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
Needs Assessment on Administration Process Development of Administrators in Moral Schools under the Project of the King Educational Fund
ผู้จัดทำ
อนุชา สามุงคุณ รหัส 64421247134 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ.
2566
ที่ปรึกษา
ดร.บุญมี ก่อบุญ , ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการประเมินความต้องการจำเป็นการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 358 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรง ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.27-0.69 ค่าความเชื่อมั่น 0.96 และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเพื่อหาแนวทางการพัฒนา โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีการจัดลำดับความต้องการจำเป็น (PNImodified) 

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบกระบวนการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผนงานด้านคุณธรรม 2) การปฏิบัติงาน 3) การนิเทศติดตามงาน และ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. สภาพที่เป็นอยู่จริง และสภาพที่ควรจะเป็นของกระบวนการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ความต้องการจำเป็นในการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนคุณธรรมลำดับแรก ได้แก่ การวางแผนงานด้านคุณธรรม รองลงมา ได้แก่ การนิเทศติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน ตามลำดับ

4. แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ได้แก่ 1) การวางแผนงานด้านคุณธรรม ประกอบด้วยการสร้างการรับรู้และการยอมรับ และการสร้างครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ 2) การนิเทศติดตามงาน ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนิเทศติดตามทั้งภายในและภายนอก 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการมีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และนักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณลักษณะ/ค่านิยมที่พึงประสงค์ และ 4) การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการจัดบรรยากาศโรงเรียนที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม และการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 

Abstract

The purpose of this study was to assess the needs of administration process development of moral school administrators under the project of the King educational fund. The samples of this study comprised 358 participants of school administrators and teachers in schools under the Project of the King Educational Fund, who were selected using multi-stage random sampling. The instrument used in data collection comprised a set of 5-rating scale questionnaire which indicated validity index ranged between 0.80-1.00, discrimination power index ranged between 0.27-0.69 and reliability index was at 0.96, and a semi-structured interview to indicating guidelines for the administration process development. The interview was conducted with 11 experts. Statistical in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Modified Priority Need Index (PNImodified) 

The findings were as follows.

1. The components of moral school administration process comprised four elements, namely 1) Moral development planning, 2) Work performance, 3) Supervision and monitoring, and 4) Performance evaluation.

2. The current state and the desirable state of administration process development of administrators in moral schools under the project of the King educational fund, in overall, was at high level.

3. The needs of moral school administration process development prioritized as Supervision and monitoring, Performance evaluation and Work performance, respectively.

4. The guideline to improve administration process development of moral schools under the project of the King educational fund comprised 1) Moral development planning included  perception and acceptance building and leader teacher and student development, 2) Supervision and monitoring included knowledge sharing and internal and external supervision, 3) Performance evaluation included knowledge management/innovation in moral and ethics enhancement and desirable characteristics and values  of students, and 4) Work performance included moral-support school climate and total participation network building.
 

คำสำคัญ
กระบวนการบริหารโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา การประเมินความต้องการจำเป็น
Keywords
Moral School Administration Process, Schools under the Project of the King Educational Fund, Needs Assessment
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 fulltext 9,995.04 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
17 สิงหาคม 2566 - 10:33:27
View 306 ครั้ง


^