ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
The Development of School Library Management Model of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
ผู้จัดทำ
กิ่งใจ รัตนแสนศรี รหัส 59421247105 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ.
2562
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และระยะที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 330 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.40-0.88 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ขอบข่ายการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน กระบวนการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน และผลของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 

2. รูปแบบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจัดลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ผลของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน กระบวนการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนและ ขอบข่ายการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ตามลำดับ

Abstract

The objectives of this study were to develop and examine the suitability of school library management model. The study was divided into 2 phases. The first phase was the study of relevant concepts and theories, the synthesis of relevant articles and researches, and the inquiry of 5 experts’ opinions, selected by purposive sampling. The second phase was the study of school directors and teachers in school under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 in the academic year B.E. 2561, totally 330, selected by multi-stage random sampling. The tool used in data collection was a 5-level rating scale questionnaire with discrimination power between 0.40 – 0.88 and reliability value at 0.99. Statistics implemented in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.

The research results were as follows:

1. The school library management model comprised of 4 elements, namely 1) supporting factors; 2) management scope; 3) supervision management process; 4) results of the administration.

2. The school library management model according to school directors and teachers, both in an overall and in each element, was at the highest level.  Each element could be ranked from the highest to the lowest mean value as supporting factors, results of the administration, supervision Management process and management scope.

คำสำคัญ
รูปแบบ, การพัฒนารูปแบบ, การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน
Keywords
Model, Model Development, School Library Management
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 หน้าปก 62.56 KB
2 ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 426.80 KB
3 ประกาศคุณูปการ 30.77 KB
4 บทคัดย่อ 201.29 KB
5 สารบัญ 93.04 KB
6 บทที่ 1 223.87 KB
7 บทที่ 2 653.23 KB
8 บทที่ 3 269.01 KB
9 บทที่ 4 633.37 KB
10 บทที่ 5 304.00 KB
11 บรรณานุกรม 156.09 KB
12 ภาคผนวก ก 2,134.73 KB
13 ภาคผนวก ข 60.45 KB
14 ภาคผนวก ค 59.22 KB
15 ภาคผนวก ง 207.96 KB
16 ภาคผนวก จ 180.24 KB
17 ภาคผนวก ฉ 524.76 KB
18 ประวัติย่อของผู้วิจัย 57.97 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
21 สิงหาคม 2562 - 16:24:20
View 128 ครั้ง


^