ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
คุณภาพชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
Quality of Life of Elderly People, Who Received a Living Subsidy, Waritchaphum Sub-district Administration Organization, Waritchaphum District, Sakon Nakhon Province
ผู้จัดทำ
สุดารัตน์ พวงพี รหัส 59426423105 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2) เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และ 3) หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน  321 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณภาพชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ar{x} = 3.45) เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านสวัสดิการ  (ar{x} = 3.51) รองลงมา คือ  ด้านนันทนาการ (ar{x} = 3.49) ด้านที่อยู่อาศัย (ar{x} = 3.48)  ด้านสุขภาพ และด้านรายได้ (ar{x} =3.39) ตามลำดับ

2. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สรุปผลได้ดังนี้

2.1 จำแนกตามคุณลักษณะด้านเพศและพื้นที่อยู่อาศัย พบว่า  ภาพรวมและรายด้าน  มีคุณภาพชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่แตกต่างกัน

2.2 จำแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ สถานภาพ รายได้และระดับการศึกษา พบว่า มีคุณภาพชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร คือ ด้านสุขภาพอนามัยและด้านรายได้

Abstract

The objectives of this study were: 1) to investigate the degree of quality of life of elderly people, who received a living subsidy, 2) to compare the degrees of quality of life of elderly people who received a living subsidy according to the personal background, and 3) to find a way to develop quality of life of elderly people who received a living subsidy.  A sample used in the study was 321 elderly people who received a living subsidy.  A questionnaire was used as the instrument in data collection; and statistics used in data collection were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.

Findings of the study were as follows.

1. The overall quality of life of elderly people who received a living subsidy was at moderate level (ar{x} = 3.45).  When considering each aspect by arranging them in descending order, the aspect that gained the highest mean score was of welfare (ar{x} = 3.51), followed by the aspects of recreation (ar{x} = 3.49), housing (ar{x} = 3.48), health (ar{x} = 3.39) and income (ar{x} = 3.39), respectively.

2. The comparisons of quality of life of elderly people who received a living subsidy according to the personal background can be concluded as follows:

2.1 As classified by sex and living area, quality of life of elderly people who received a living subsidy as a whole and individual aspects was found not different.

2.2 As classified by age, status, income, and educational attainment, quality of life of elderly people who received a living subsidy as a whole was found significantly different at the .01 level.

3. The way to develop quality of life of elderly people who received a living subsidy, Waritchaphum Sub-district Administration Organization, Waritchaphum District, Sakon Nakhon Province includes the aspects of health and income.

คำสำคัญ
คุณภาพชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
Keywords
Quality of Life of Elderly People Who Received a Living Subsidy, Waritchaphum Sub-district Administration Organization
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 หน้าปก 135.26 KB
2 ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 396.22 KB
3 ประกาศคุณูปการ 84.59 KB
4 บทคัดย่อ 146.26 KB
5 สารบัญ 160.18 KB
6 บทที่ 1 274.87 KB
7 บทที่ 2 830.30 KB
8 บทที่ 3 317.29 KB
9 บทที่ 4 679.16 KB
10 บทที่ 5 206.11 KB
11 บรรณานุกรม 198.26 KB
12 ภาคผนวก ก 831.77 KB
13 ภาคผนวก ข 108.20 KB
14 ภาคผนวก ค 232.31 KB
15 ภาคผนวก ง 119.99 KB
16 ภาคผนวก จ 227.63 KB
17 ภาคผนวก ฉ 405.55 KB
18 ภาคผนวก ช 179.39 KB
19 ภาคผนวก ซ 754.24 KB
20 ประวัติย่อของผู้วิจัย 99.52 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
8 เมษายน 2562 - 10:26:22
View 1342 ครั้ง


^